ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකරණ ශිල්පීය ආයතනය අදියර I විභාගය – 2023 ජුලි (102) ව්‍යාපාරික ගණිතය සහ සංඛ්‍යාතය (Business Mathematics & Statistics)

ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකරණ ශිල්පීය ආයතනය අදියර I විභාගය - 2023 ජුලි (102) ව්‍යාපාරික ගණිතය සහ සංඛ්‍යාතය (Business Mathematics & Statistics)

Name
Email
Phone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top